Mar 13, 2011

Улаан өнгө гоё. Ер нь зөв цагт, зөв газар харагдсан бүх өнгө сайхан. Огт зохиогүй уруулд улаан өнгө харагдах муухай. Надад л... “Жинхэнэ” улаан мөн эсэхийг шүүн тунгаах эрх нүдэнд биш сэтгэлд байдаг болохоор...

Нүдэнд таалагддаг “улаан”-ыг сэтгэл таалах албагүй. Тиймээс гол зогоох төдий улаануудыг “сэтгэл” таалдаггүй байв...(ирээдүй цагт ч бас хамаатай)

Гэхдээ “сэтгэл” алдаа хийсэн, өнөөх улаанаас болж. Улаан “болгон”-ыг шалгах хэмжүүрт нэг л улааныг тулгадаг байсан (болсон гэе).

Гэвч тэр улаан нэг л хувь байдаг болохоор, торж үлдэх хэн ч байгаагүй нь гоё. Тэгэхээр сэтгэл алдаагүй байж...

Улаахан, ув улаан, час улаан...

No comments:

Post a Comment